Veelgestelde vragen werkgever

Over de regeling

Wat houdt de regeling precies in?

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Waarom deelnemen?

De regeling helpt uw medewerker om het werk langer vol te kunnen houden.
Hij/zij heeft immers (naar rato) één extra dag vrij per week. Daarmee is er meer tijd voor herstel, mantelzorg of voor hobby’s.

Wie betaalt de regeling?

De regeling wordt op brancheniveau kostenneutraal ingevoerd. Vanaf 1 januari 2016 levert iedereen een vakantiedag (naar rato) in. Verder zijn de seniorendagen en de jubileumdagen afgeschaft. Hiermee wordt geld vrijgemaakt om de regeling uit te voeren. Klik hier voor het overzicht (overzicht op laatste pagina)

Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Ja, dat klopt. Bij deelname aan de vitaliteitsregeling worden de bovenwettelijke vakantieuren ingeleverd. Uw medewerker houdt dan, naast de 10% doorbetaalde vrije tijd per week, nog 4 weken vakantie over. Natuurlijk kunt u in overleg met uw werknemer wel afspreken dat hij/zij in drukke periodes een aantal dagen extra werkt zodat hij/zij in een andere periode wat extra dagen op kan nemen.

Nu deelnemen of later?

Mag de regeling later ingaan?

Ja dat mag. De werknemer kan de vitaliteitsregeling later in laten gaan. Deze beslissing/keuze van de werknemer mag alleen niet contractueel (bij aanvang of verlenging arbeidsovereenkomst) worden afgesproken.

Uw werknemer is parttimer, kan hij/zij dan ook meedoen?

Ja dat kan. Ook voor parttimers geldt 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw

Hoe moet uw werknemer zich aanmelden?

U kunt zich hier aanmelden.

Moet ik het doorgeven als mijn medewerker niet mee wil doen?

Ja, vul daarvoor samen met uw werknemer het formulier G2: “Melding geen deelname vitaliteitsregeling” in.

U wilt als werkgever niet meedoen met de regeling..

De werkgever is verplicht om mee te werken. Mochten er problemen zijn dan kunnen werkgever en werknemer hun verschil van mening voorleggen aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. De werknemer kan ook naar de vakbond gaan als hij/zij lid is van CNV Vakmensen of FNV.

Kan de regeling voortijdig, dus voor de pensioenleeftijd, worden beëindigd?

Ja dat kan. Er moet wel toestemming verleend worden door de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. De werknemer neemt het initiatief. Werkgever en werknemer vullen samen het formulier G4: “Melding beëindiging vitaliteitsregeling” in en sturen dit op naar de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden.

Wat gebeurt er als de regeling wordt afgeschaft?

De vitaliteitsregeling zal naar verwachting niet worden afgeschaft . Hooguit worden aangepast. Alle werknemers in de bakkerijsector hebben immers vanaf 1 januari 2016 vakantiedagen, seniorendagen en jubileumdagen moeten inleveren. Tevens zijn er al veel werknemers, die gebruik maken van deze regeling. Het wordt dus  niet zomaar weer teruggedraaid.

Kan de regeling met terugwerkende kracht ingaan?

Dat kan alleen als werkgever en werknemer het daar samen over eens zijn. Let wel op dat er veel correcties plaats moeten vinden. Dit zijn bijvoorbeeld correcties van het aantal betaalde en onbetaalde vrije dagen, van pensioenpremie en salaris.

Kan mijn werknemer gebruik  maken van de vitaliteitsregeling ondanks het feit dat hij/zij gedeeltelijk ziek is?

Ja, dat kan. Het moet wel in goed overleg gebeuren. Soms is de vitaliteitsregeling juist een goed middel om het werk vol te kunnen blijven houden. Vraag hiervoor wel advies van de bedrijfsarts. Mochten er problemen ontstaan met uw verzuimverzekeraar, dan wil de Heldpdesk van de Vitalteitsregeling daar graag bij worden betrokken.

Kan mijn werknemer ook aan de vitaliteitsregeling deelnemen na de AOW-leeftijd?

a, dat kan, als u daar als werkgever aan mee wilt werken. Werknemer krijgt een nieuw contract waarin u aangeeft of en zo ja welke onderdelen van de CAO Bakkersbedrijf van toepassing is/zijn. Het is niet nodig opnieuw een aanmeldingsformulier in te vullen.

Wat moet ik doen als mijn werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt?

U moet uw werknemer zelf afmelden bij het pensioenfonds.

U bent als werkgever vergeten uw werknemer aan te melden...

U kunt alsnog het aanmeldingsformulier downloaden en ingevuld mailen naar info@veiligengezond.nl. Er wordt een correctie doorgevoerd op de pensioenpremie.

Werktijden en overwerk

Hoe wordt het nieuwe rooster vastgesteld?

Het uitgangspunt is dat de werknemer een extra vrije dag (naar rato) per week krijgt. U bepaalt samen hoe het nieuwe rooster er uit komt te zien.

Mijn werknemer wil niet een extra vrije dag maar hij/zij wil de vrije tijd anders verdelen.

U mag altijd andere afspraken maken met uw werknemer, mits u het er samen maar over eens bent.

Mijn werknemer en ik komen er samen niet uit welke dagen hij/zij moet gaan werken.

U kunt daarvoor contact opnemen met de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. Deze zal u vragen om schriftelijk uw standpunt kenbaar te maken.

Mijn werknemer is 14 november jarig, wat zou dan de ingangsdatum zijn?

Gaat de vitaliteitsregeling op 14 november in of per 1 november of 1 december? De vitaliteitsregeling kan ingaan op de dag dat hij/zij 60 jaar wordt. In dit geval dus op 14 november.

In de cao staat bij de vitaliteitsregeling dat de overuren aangepast worden aan het nieuwe arbeidscontract. Maar als ik  het artikel wat vermeld wordt er op na sla, kom ik steeds bij 152 uur uit. Heeft mijn werknemer nog recht op overuren in de vitaliteitsregeling.

Stel dat een medewerker voorafgaande aan de vitaliteitsregeling 40 uur per week werkt (160 uur per 4 weken) dan is er sprake van een overurentoeslag van 8 uur x 25% x functie uurloon.
Bij de vitaliteitsregeling wordt de arbeidsduur van 40 uur per week aangepast naar 32 uur (80%). Dat is 128 uur per 4 weken. Met andere woorden, geen overuren toeslag.
Voor zover er sprake is van een overurentoeslag dan wordt deze aangepast aan de nieuwe arbeidsduur. In dit geval: van 8 uur x 25% x functie uurloon naar 0.
Artikel 2.12 en 3.8 (meer dan 152 uur per 4 weken: overurentoeslag) blijven gewoon van kracht.

Mag ik nog vakantiedagen inhouden als mijn werknemer arbeidsongeschikt is?

U mag volgens de CAO onder bepaalde voorwaarden vakantieuren inhouden bij arbeidsongeschiktheid. Echter het totaal aantal vakantieuren van uw  medewerker mag nooit onder het wettelijk  minimum komen. Per jaar heeft uw medewerker recht op 4 keer het aantal dagen dat hij/zij per week werkt.

Berekening van het salaris en premies

Uw werknemer werkt niet elke week hetzelfde aantal uren. Hoe bepaal ik de referteperiode?

Het gaat erom dat de referteperiode representatief is voor de arbeidsduur. In het Burgerlijk Wetboek wordt als regel 3 maanden gebruikt (voorbeeld: artikel 7:610a en 610b BW).
In artikel 18.3 cao staat: “…, van 3 volledige maanden voorafgaande aan….”. Indien deze periode niet representatief is voor de arbeidsduur (denk aan de decembermaand) dan mag ook een jaar als referteperiode worden genomen.

Is de grondslag voor het Sociaal Fonds en de WGA gat verzekering ook gebaseerd op 100% of o.b.v. 90% loon?

De grondslag voor het Sociaal Fonds (premie) en de WGA-gat verzekering is het vitaliteitsloon.
Dat is afhankelijk van het nieuwe rooster  (ongeveer) 90% van het loon voorafgaande aan de deelname vitaliteitsregeling.

Ik wil graag een proefberekening van het salaris maken.

Op de site van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf vindt u een loonberekeningsmodule. Hiermee kunt u het vitaliteitsloon, het nettoloon en de premies berekenen.
http://www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl/pages/33/Arbeidsvoorwaarden/Loonberekeningsmodule.html?page_nr=33
De gebruikersnaam is 2013
Het wachtwoord is CAOlonen

Wat is de basis voor de 8% vakantietoeslag?    
De vakantietoeslag wordt berekend over het vitaliteitsloon.

Moet de franchise aangepast worden?

Bij een parttimer wordt de franchise naar rato vastgesteld. Hoe moet dat bij de vitaliteitsregeling?    De aanpassing van de arbeidsduur (100% → 80%) bij invoering Vitaliteitsregeling brengt geen wijziging van de reeds van toepassing zijnde fiscaal minimale franchise met zich mee.

Hoe bereken ik de pensioenpremie?  
Op de site van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf vindt u een loonberekeningsmodule. Hiermee kunt u de pensioenpremie berekenen.
http://www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl/pages/33/Arbeidsvoorwaarden/Loonberekeningsmodule.html?page_nr=33

Ik krijg een andere berekening van het Bakkers Pensioenfonds dan de berekening die wij zelf hebben gemaakt.

Dat kan kloppen. Het Bakkers Pensioenfonds heeft de vitaliteitsregeling nog niet volledig doorgevoerd in haar systemen. Dat kan betekenen dat de tussentijdse berekeningen afwijken van uw berekening. Aan het eind van het jaar zal dit met terugwerkende kracht gecorrigeerd worden.

Excedentregeling

Mijn werknemer doet mee aan de excedentregeling van het Bakkerspensioenfonds en wil ook meedoen met de vitaliteitsregeling. Hoe moet ik daar mee omgaan?

De vitaliteitsregeling is opgenomen in de CAO Bakkersbedrijf. Is de CAO Bakkersbedrijf van toepassing verklaard in de arbeidsovereenkomst van uw werknemer? Dan heeft uw medewerker ook recht op de vitaliteitsregeling. De vitaliteitsregeling geldt ook voor werknemers die meedoen aan de excedentregeling van het Pensioenfonds Bakkersbedrijf. De excedentregeling is opgenomen in het pensioenreglement (https://www.bakkerspensioen.nl/reglementen-en-statuten). Het pensioenreglement is met uitzondering van een aantal artikelen van toepassing op de excedentregeling. De vitaliteitsregeling wordt daarbij niet uitgezonderd. Dat betekent dus dat de vitaliteitsregeling ook van toepassing is op het ‘excedentdeel’  van het salaris.

Hoe wordt de premieafdracht voor werkgever en werknemer berekend?

Voor de basisregeling (dat is de regeling voor het gedeelte van het salaris onder de €57.300 (2020)) geldt:

 • De pensioenopbouw blijft ongewijzigd (100%). De premieafdracht voor u als werkgever aan het Pensioenfonds blijft dan ook 100%.
 • De premieverdeling (werkgever/werknemer) wordt geregeld via de vitaliteitsregeling. Dat betekent dat de premieverdeling over de eerste 90% van het salaris wordt berekend volgens de afspraken in de sector. De premie over de resterende 10% wordt door u betaald.
Voor de excedentregeling geldt:
 • De pensioenopbouw blijft ook voor het excedentgedeelte ongewijzigd (100%). De premieafdracht voor u als werkgever aan het Pensioenfonds blijft ook hier 100%.
 • U maakt samen met uw werknemer afspraken over de premieverdeling.

Mijn werknemer doet mee met een excedentregeling van een andere verzekeraar.

De vitaliteitsregeling is niet van toepassing op excedentregelingen van verzekeraars.

Voor die excedentregelingen geldt:

 • De pensioenopbouw over het excedentdeel wordt afgestemd op het (vitaliteits)loon dat wordt betaald (90%). De premieafdracht voor u als werkgever aan de verzekeraar wordt 90%.
 • U maakt samen met uw werknemer afspraken over de premieverdeling.

 

Overige vragen

Ik heb relatief veel oudere medewerkers in dienst. Is daarvoor een compensatie?

Ja er is een overgangsregeling voor werkgevers die meer dan 10% van hun loonsom uitkeren aan werknemers die aan de vitaliteitsregeling meedoen. U kunt in het 1e kwartaal 2018 een aanvraag indienen over 2017. Voor de aanvraag gebruikt u formulier G5: “Aanvraag overgangsregeling Vitaliteitsregeling werkgever”. Deze wordt door de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden beoordeeld. Voor de berekening van de hoogte van de compensatie kunt u contact opnemen met de Helpdesk Vitaliteitsregeling tel 0317 471223 of per mail: info@veiligengezond.com. Of de overgangsregeling ook voor 2018 gaat gelden, is nog niet bekend.

In plaats van jubileumdagen is er vanaf 1 januari 2016 een gratificatieregeling. Wat houdt dat in?

Aan de werknemer wordt eenmalig uitgekeerd:
50% van het bruto maandloon bij een dienstverband van 25 jaar, 75% van het bruto maandloon bij een dienstverband van 30 jaar en 100% van het bruto maandloon bij een dienstverband van 40 jaar.

Uw werknemer wil minder werken dan 80%.

De vitaliteitsregeling beperkt de arbeidsduur met 20%. Wanneer de werknemer nog minder uren wil werken dan heeft hij/zij voor deze aanvullende verlaging van het aantal uren per week wél uw toestemming nodig. De nieuwe arbeidsduur is de basis voor het berekenen van het vitaliteitsloon (x 9/8)

Waarom moet ik als werkgever mee tekenen op  de formulieren van de vitaliteitsregeling?

De vitaliteitsregeling brengt een aanpassing van de arbeidsduur (en daarmee de arbeidsovereenkomst) met zich mee. Deze aanpassing is van toepassing tussen de contractspartijen: werkgever en werknemer en dient (administratief) gefaciliteerd te worden door de werkgever. De handtekening brengt tot uitdrukking dat de werkgever hiervan op de hoogte is. De datum waarop de vitaliteitsregeling ingaat moet in onderling overleg worden vastgesteld.

Uw werknemer doet niet mee aan de regeling, ook al is hij/zij 60 jaar of ouder. Heeft hij/zij dan recht op compensatie.

Nee, er is geen recht op compensatie als je niet deelneemt aan de regeling.

Stel dat mijn werknemer werkloos wordt. Hoe hoog is dan de uitkering?

De hoogte van de uitkering wordt bepaald aan de hand van het inkomen voordat hij/zij werkloos werd. Als uw werknemer meedoet met de regeling is dat het vitaliteitsloon. De WW-uitkering bedraagt in de eerste 2 maanden 75% van het vitaliteitsloon (90%) en daarna, afhankelijk van het aantal dienstjaren, 70% van het vitaliteitsloon (90%).

Wat te doen als u een bedrijf heeft overgenomen?

De vitaliteitsregeling is op werkgeversniveau geregeld. Er moet opnieuw een aanmeldingsformulier ingevuld en gemaild worden naar info@veiligengezond.nl.

Welke informatie heeft het pensioenfonds nodig?

Voor de facturering van de pensioenpremie 'deelnemers Vitaliteitsregeling' zal bij wijze van (90%) worden uitgegaan van de maandelijkse/periodieke loonaangifte. De Belastingdienst verzoekt u hierbij de verloonde uren (o.b.v. 90%) te vermelden zodat het computerprogramma van de belastingdienst dit goed kan verwerken.

Veelgestelde vragen werknemer

Over de regeling

Wat houdt de regeling precies in?

U kunt vanaf uw 60e jaar 80% gaan werken. U behoudt 90% van uw salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Waarom zou ik deelnemen?

De regeling helpt u om het werk langer vol te kunnen houden.
U heeft immers (naar rato) één extra dag vrij per week. In die dag kunt u tot rust komen of dingen gaan doen waar u anders geen tijd voor heeft. Bijvoorbeeld mantelzorg of een hobby.

Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw?

De regeling wordt op brancheniveau kostenneutraal ingevoerd. Vanaf 1 januari 2016 levert iedereen een vakantiedag (naar rato) in. Verder zijn de seniorendagen en de jubileumdagen afgeschaft. Hiermee wordt geld vrijgemaakt om de regeling uit te voeren. Klik hier voor het overzicht (overzicht op laatste pagina)

Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat?

Als u  meedoet met de regeling dan levert u inderdaad alle zogenaamde bovenwettelijke vakantieuren in. Daarvoor krijgt u 10% doorbetaalde vrije tijd per week terug. U houdt daarnaast nog 4 weken vakantie over. Natuurlijk kunt u in overleg met uw werkgever wel afspreken dat u in drukke periodes een aantal dagen extra werkt zodat u in een andere periode wat extra dagen op kunt nemen.

Nu deelnemen of later?

Mag ik de regeling later in laten gaan?

Ja dat mag. U kunt beslissen om de vitaliteitsregeling later in te laten gaan. Deze beslissing/keuze mag alleen niet contractueel (bij aanvang of verlenging arbeidsovereenkomst) worden afgesproken

>Ik ben parttimer, kan ik dan ook meedoen?

Ja dat kan. Ook voor parttimers geldt 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw.

Hoe moet ik mij aanmelden?

U kunt zich hier aanmelden.

Moet ik het doorgeven als ik niet mee wil doen?

Ja, vul daarvoor samen met uw werkgever het formulier G2: “Melding geen deelname vitaliteitsregeling” in.

Mijn werkgever wil niet meewerken.

Uw werkgever is verplicht om mee te werken. Mochten er problemen zijn dan kunnen werkgever en werknemer hun verschil van mening voorleggen aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. De werknemer kan ook naar de vakbond gaan als hij/zij lid is van CNV Vakmensen of FNV.

Kan de regeling voortijdig, dus voor de pensioenleeftijd, worden beëindigd?

Ja dat kan. Er moet wel toestemming verleend worden door de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. U moet zelf het initiatief nemen. Samen met uw werkgever vult u het formulier G4: “Melding beëindiging vitaliteitsregeling” in en u stuurt dit op naar de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden.

Wat gebeurt er als de regeling wordt afgeschaft?

De vitaliteitsregeling zal naar verwachting niet worden afgeschaft, hooguit worden aangepast. Alle werknemers in de bakkerijsector hebben immers vanaf 1 januari 2016 vakantiedagen, seniorendagen en jubileumdagen moeten inleveren. Tevens zijn er al veel werknemers, die gebruik maken van deze regeling. Het wordt dus  niet zomaar weer teruggedraaid.

Kan ik met terugwerkende kracht de regeling in laten gaan.

In theorie kan dat wel. Uw werkgever moet daarmee wel akkoord gaan. Er moeten namelijk veel correcties worden doorgevoerd zoals het aantal betaalde en onbetaalde vrije dagen, pensioenpremie en salaris.

Kan ik gebruik  maken van de vitaliteitsregeling ondanks het feit dat ik gedeeltelijk ziek ben?

Ja, dat kan. Het moet wel in goed overleg met uw werkgever gebeuren. Soms is de vitaliteitsregeling juist een goed middel om het werk vol te kunnen blijven houden. Vraag hiervoor wel advies van de bedrijfsarts.

Kan ik na mijn AOW gebruik maken van de vitaliteitsregeling?

Ja, dat kan, alleen als uw werkgever daar aan mee wilt werken. U krijgt een nieuw contract waarin aangegeven wordt of en zo ja welke onderdelen van de CAO Bakkersbedrijf van toepassing is/zijn. Het is niet nodig opnieuw een aanmeldingsformulier in te vullen.

Wat moet er gebeuren als ik mijn AOW leeftijd bereikt heb?

De werkgever moet u afmelden bij het pensioenfonds.

Wat te doen als er vergeten is uw aan te melden.

Uw werkgever kan alsnog het aanmeldingsformulier downloaden en ingevuld mailen naar info@veiligengezond.nl. Er wordt een correctie op de pensioenpremie doorgevoerd.

Werktijden en overwerk

Hoe wordt het nieuwe rooster vastgesteld?

Het uitgangspunt is dat u een extra vrije dag (naar rato) per week krijgt. U bepaalt samen met uw werkgever hoe het nieuwe rooster er uit komt te zien.

Ik wil niet een extra vrije dag maar ik wil de vrije tijd anders verdelen.

U mag altijd andere afspraken maken met uw werkgever, mits u het er samen maar over eens bent.

Ik kom er samen met mijn werkgever niet uit welke dagen ik moet gaan werken.

U en uw werkgever kunnen daarvoor contact opnemen met de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. Deze zal u vragen om schriftelijk uw standpunt kenbaar te maken. Ook kunt u zich wenden tot FNV of CNV als u daar lid van bent.

Ik ben op 14 november jarig, wat zou dan de ingangsdatum zijn?

Gaat de vitaliteitsregeling op 14 november in of per 1 november of 1 december? De vitaliteitsregeling kan ingaan op de dag dat u 60 jaar wordt. In dit geval dus op 14 november.

In de cao staat bij de vitaliteitsregeling dat de overuren aangepast worden aan het nieuwe arbeidscontract. Maar als ik  het artikel wat vermeld wordt er op na sla, kom ik steeds bij 152 uur uit. Wanneer heb ik recht op overuren in de vitaliteitsregeling.

Stel dat een medewerker voorafgaande aan de vitaliteitsregeling 40 uur per week werkt (160 uur per 4 weken) dan is er sprake van een overurentoeslag van 8 uur x 25% x functie uurloon.
Bij de vitaliteitsregeling wordt de arbeidsduur van 40 uur per week aangepast naar 32 uur (80%). Dat is 128 uur per 4 weken. Met andere woorden, geen overuren toeslag.
Voor zover er sprake is van een overurentoeslag dan wordt deze aangepast aan de nieuwe arbeidsduur. In dit geval: van 8 uur x 25% x functie uurloon naar 0. Artikel 2.12 en 3.8 (meer dan 152 uur per 4 weken: overurentoeslag) blijven gewoon van kracht.

Als ik ziek word, moet ik vakantiedagen inleveren. Daarmee heb ik nog minder dan 4 weken vakantie. Mag dat?

Uw werkgever mag volgens de CAO onder bepaalde voorwaarden vakantieuren inhouden bij arbeidsongeschiktheid. Echter uw totaal aantal vakantieuren mag nooit onder het wettelijk minimum komen. Per jaar heeft u recht op 4 keer het aantal uren dat u per week werkt.

Berekening van het salaris en premies

U werkt niet elke week hetzelfde aantal uren. Hoe wordt de referteperiode bepaald?

Het gaat erom dat de referteperiode representatief is voor de arbeidsduur. In het Burgerlijk Wetboek wordt als regel 3 maanden gebruikt (voorbeeld: artikel 7:610a en 610b BW).
In artikel 18.3 cao staat: “…, van 3 volledige maanden voorafgaande aan….”. Indien deze periode niet representatief is voor de arbeidsduur (denk aan de decembermaand) dan mag ook een jaar als referteperiode worden genomen.

Is de grondslag voor het Sociaal Fonds en de WGA gat verzekering ook gebaseerd op 100% of o.b.v. 90% loon?

De grondslag voor het Sociaal Fonds (premie) en de WGA-gat verzekering is het vitaliteitsloon. Dat is afhankelijk van het nieuwe rooster (ongeveer) 90% van het loon voorafgaande aan de deelname vitaliteitsregeling.

Ik wil graag een proefberekening van het salaris maken.

Op de site van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf vindt u een loonberekeningsmodule. Hiermee kunt u het vitaliteitsloon, het nettoloon en de premies berekenen.
http://www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl/pages/33/Arbeidsvoorwaarden/Loonberekeningsmodule.html?page_nr=33
De gebruikersnaam is 2013
Het wachtwoord is CAOlonen

Wat is de basis voor de 8% vakantietoeslag?

De vakantietoeslag wordt berekend over het vitaliteitsloon.

Moet de franchise aangepast worden?

Bij een parttimer wordt de franchise naar rato vastgesteld. Hoe moet dat bij de vitaliteitsregeling?
De aanpassing van de arbeidsduur (100% → 80%) bij invoering Vitaliteitsregeling brengt geen wijziging van de reeds van toepassing zijnde fiscaal minimale franchise met zich mee.

Hoe bereken ik de pensioenpremie?

Op de site van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf vindt u een loonberekeningsmodule. Hiermee kunt u de pensioenpremie berekenen.
http://www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl/pages/33/Arbeidsvoorwaarden/Loonberekeningsmodule.html?page_nr=33

Excedentregeling

Ik doe mee aan de excedentregeling van het Bakkerspensioenfonds en wil ook meedoen met de vitaliteitsregeling. Hoe werkt dat?

De vitaliteitsregeling is opgenomen in de CAO Bakkersbedrijf. Is de CAO Bakkersbedrijf van toepassing verklaard in voor uw arbeidsovereenkomst? Dan heeft u ook recht op de vitaliteitsregeling.De vitaliteitsregeling geldt ook voor werknemers die meedoen aan de excedentregeling van het Pensioenfonds Bakkersbedrijf. De excedentregeling is opgenomen in het pensioenreglement (https://www.bakkerspensioen.nl/reglementen-en-statuten). Het pensioenreglement is met uitzondering van een aantal artikelen van toepassing op de excedentregeling. De vitaliteitsregeling wordt daarbij niet uitgezonderd. Dat betekent dus dat de vitaliteitsregeling ook van toepassing is op het ‘excedentdeel’  van het salaris.

Hoe wordt de premieafdracht voor werkgever en werknemer berekend?

Voor de basisregeling (dat is de regeling voor het gedeelte van het salaris onder de €57.300 (2020)) geldt:

 • De pensioenopbouw blijft ongewijzigd (100%). De premieafdracht door de werkgever aan het Pensioenfonds blijft dan ook 100%.
 • De premieverdeling (werkgever/werknemer) wordt geregeld via de vitaliteitsregeling. Dat betekent dat de premieverdeling over de eerste 90% van het salaris wordt berekend volgens de afspraken in de sector. De premie over de resterende 10% wordt door uw werkgever betaald.

Zie ook het infoblad voor het berekenen van de pensioenpremie: http://www.veiligengezond.com//assets/files/INFOBLAD_2020_-_Berekening_werknemerspensioenpremie_bij_Vitaliteitsregeling_CAO_Bakkersbedrijf_-_29_sept_2020.pdf

 Voor de excedentregeling geldt:

 • De pensioenopbouw blijft ook voor het excedentgedeelte ongewijzigd (100%). De premieafdracht door uw werkgever aan het Pensioenfonds blijft ook hier 100%.
 • U maakt samen met uw werkgever afspraken over de premieverdeling.

 Ik doe mee met de excedentregeling van een andere verzekeraar

De vitaliteitsregeling is niet van toepassing op excedentregelingen van verzekeraars.

Voor die excedentregelingen geldt:

 • De pensioenopbouw over het excedentdeel wordt afgestemd op het (vitaliteits)loon dat wordt betaald (90%). De premieafdracht door uw werkgever aan de verzekeraar wordt 90%.
 • U maakt samen met uw werkgever afspraken over de premieverdeling.

Overige vragen

In het bedrijf waar ik werk, werken relatief veel oudere medewerkers. Is er een compensatie voor mijn werkgever?

Ja er is een overgangsregeling voor werkgevers die meer dan 10% van hun loonsom uitkeren aan werknemers die aan de vitaliteitsregeling meedoen. Uw werkgever kan in het 1e kwartaal 2018 een aanvraag indienen over 2017. Voor de aanvraag gebruikt hij formulier G5: “Aanvraag overgangsregeling Vitaliteitsregeling werkgever”. Deze wordt door de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden beoordeeld. Voor de berekening van de hoogte van de compensatie kan contact opgenomen worden met de Helpdesk Vitaliteitsregeling tel 0317 471223 of per mail: info@veiligengezond.com. Of de overgangsregeling ook voor 2018 gaat gelden, is nog niet bekend.

In plaats van jubileumdagen is er vanaf 1 januari 2016 een gratificatieregeling. Wat houdt dat in?

U krijgt eenmalig uitgekeerd:
50% van het bruto maandloon bij een dienstverband van 25 jaar, 75% van het bruto maandloon bij een dienstverband van 30 jaar en 100% van het bruto maandloon bij een dienstverband van 40 jaar.

Ik wil minder dan 80% gaan werken.

Met de vitaliteitsregeling gaat u 20% minder werken. Wanneer u nog minder wilt werken heeft u toestemming van uw werkgever nodig. De nieuwe arbeidsduur is de basis voor het berekenen van het vitaliteitsloon.

Waarom moet mijn werkgever ook tekenen?

De vitaliteitsregeling brengt een aanpassing van de arbeidsduur (en daarmee de arbeidsovereenkomst) met zich mee. Deze aanpassing is van toepassing tussen de contractspartijen: werkgever en werknemer en dient (administratief) gefaciliteerd te worden door de werkgever. De handtekening brengt tot uitdrukking dat de werkgever hiervan op de hoogte is. De datum waarop de vitaliteitsregeling ingaat moet in onderling overleg worden vastgesteld.

Ik doe niet mee aan de regeling, ook al ben ik 60 jaar of ouder. Heb ik dan recht op compensatie.

Nee, er is geen recht op compensatie als je niet deelneemt aan de regeling.

Hoe hoog is mijn uitkering als ik werkloos word?

De hoogte van de uitkering wordt bepaald aan de hand van het inkomen voordat u werkloos werd. Als u meedoet met de regeling is dat het vitaliteitsloon.  De WW-uitkering bedraagt in de eerste 2 maanden 75% van het vitaliteitsloon (90%) en daarna, afhankelijk van het aantal dienstjaren, 70% van het vitaliteitsloon (90%).

Het bedrijf waar u werkt is overgenomen.

Er moet opnieuw een aanmeldingsformulier ingevuld en gemaild worden naar info@veiligengezond.nl.

 

Close